Winwinlening

Kan u als ondernemer wel een financieel duwtje in de rug gebruiken? Dan is de Winwinlening een mogelijkheid. Via een Winwinlening kan uw onderneming voordelig geld lenen van familie of vrienden, die daarvoor op hun beurt fiscaal beloond worden. Sinds 6 oktober 2020 zijn ook enkele voorwaarden versoepeld.

Wat is een Winwinlening?

Bij een Winwinlening kan een particulier tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse KMO (vennootschap of eenmanszaak) gedurende met een looptijd die varieert tussen de 5 en 10 jaar.
De particulier krijgt hiervoor als kredietgever een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.

Een KMO kan op haar beurt tot 300.000 euro aan Winwinleningen afsluiten (met een maximum van 75.000 euro per kredietgever).

Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer (KMO) voldoen?

De kredietnemer moet voldoen aan de voorwaarden van een KMO (minder dan 250 werknemers en jaaromzet < € 50 miljoen of balanstotaal < dan € 43 miljoen). Daarnaast moet de exploitatiezetel in Vlaanderen gevestigd zijn.

Ook zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking, net als VZW’s (als die een economische activiteit uitoefenen).

Aan welke voorwaarden moet de kredietgever (particulier) voldoen?

Op de datum van afsluiting van de Winwinlening moet de kredietgever voldoen aan enkele voorwaarden:

  • het moet gaan om een natuurlijk persoon die een lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten.
  • de kredietgever woont in het Vlaamse Gewest (of moet er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting).
  • de kredietgever mag geen werknemer zijn van de kredietnemer.
  • als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn.
  • als de kredietnemer een vennootschap is, dan kan de kredietgever geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap die de lening ontvangt. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor aandeelhouders met max. 5% van de aandelen. Zij kunnen wel een Winwinlening verstrekken.
  • de kredietgever mag niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap die de lening ontvangt.

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever ook geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Modaliteiten van de lening

Op de website van PMVZ kan u een simulatie opmaken, een contract opstellen en laten registreren. In het contract kan u bepaalde modaliteiten zelf kiezen, zoals de aflossingstermijn (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks).

Ook de rentevoet kan u zelf (gedeeltelijk) bepalen. Elk jaar wordt de wettelijke rentevoet bekendgemaakt, voor 2020 is deze 1,75%. De rentevoet in het contract moet minimaal de helft van de wettelijke rentevoet bedragen en maximaal de wettelijke rentevoet zelf. De rentevoet voor contracten afgesloten in 2020 moet dus tussen 0,875% en 1,75% liggen.

Opgelet: op de uitgekeerde rente is nog roerende voorheffing verschuldigd!

Praktijktip: verstrekt u als ouderpaar een lening aan de onderneming van één van uw kinderen, maak dan twee contracten op (één contract op naam van elke ouder, telkens voor de helft van het geleende bedrag).

Fiscaal voordeel voor de kredietgever

Na registratie van de Winwinlening (via de site van PMVZ) ontvangt de kredietgever een registratiebrief. Op basis van die brief kan de kredietgever de lening inbrengen in zijn belastingaangifte.

Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit een jaarlijks belastingkrediet voor de hele looptijd van de lening. Als berekeningsbasis wordt het rekenkundig gemiddelde genomen van de uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van 75.000 euro. Het belastingkrediet bedraagt 2,5% (wat neerkomt op een een belastingkrediet van 1.875 euro per jaar bij een lening van 75.000 euro).

Kan de Winwinlening niet worden terugbetaald (bv. door een faillissement), dan heeft de kredietgever recht op een eenmalig belastingkrediet van 30% van het openstaand kapitaal (dat definitief verloren is gegaan). Voor leningen die gesloten zijn tussen 15/03/2020 en 31/12/2020 wordt dit normaal opgetrokken naar 40% (nog niet definitief beslist).

Een tweede bijkomende corona-maatregel: de looptijd van leningen die in 2020 aflopen zou met max. 2 jaar verlengd kunnen worden.