Voordeel woning – toch ambtshalve ontheffing?

Voordeel alle aard woning

Zoals genoegzaam bekend, wordt u als bedrijfsleider een voordeel in natura aangerekend als u een woning gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap.

Werd de woning ter beschikking gesteld door een vennootschap, dan werd vroeger voor de iets ruimere woningen (KI meer dan 745 EUR) een coëfficiënt van 3,8 toegepast in de berekening van dit voordeel.

Werd diezelfde woning echter ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon (bv. door een zelfstandige aan een werknemer), dan werd er slechts een coëfficiënt van 1 toegepast.

De berekening varieerde met andere woorden naargelang de verstrekker van het voordeel, wat algemeen tot vragen leidde … .

Rechtspraak en akkoord fiscus

In diverse rechtspraak werd al bevestigd dat voormeld verschil in de berekening het (grondwettelijk) gelijkheidsbeginsel schond en in 2018 heeft de fiscus zich (uiteindelijk) definitief neergelegd bij deze visie.
Evenwel ontstond daarmee ook de vraag wat er met de voorgaande jaren moest / kon gebeuren.

Bezwaar en ambtshalve ontheffing

Voor aanslagen waarvan de bezwaartermijn nog niet verstreken was, kon – logischerwijs – nog bezwaar ingediend worden en kon een te hoge aanslag alsnog vermeden worden.

Voor de aanslagen waarvan de bezwaartermijn wél al verstreken was, kon men pogen een ambtshalve ontheffing aan te vragen, maar de fiscus weigerde feitelijk carrément al deze aanvragen, waardoor de rechtbank het laatste redmiddel bleef om toch gelijk te krijgen … (niettegenstaande de overheid zelf al toegegeven had dat men feitelijk gelijk had …)

Recente rechtspraak brengt (misschien) verlossing

Zoals vaak is een procedure voor de rechtbank een dubbeltje op zijn kant en ook in voormelde gevallen zijn / waren de slaagkansen niet onverdeeld positief.

Nu is er echter sinds kort positieve rechtspraak van de rechtbank van Gent die de belastingplichtige in het gelijk stelt en de ambtshalve ontheffing mogelijk zou maken.

Op die manier zouden belastingplichtigen, waarbij het voordeel op de oude manier is berekend, maar waarvan de bezwaartermijn is verstreken, alsnog een correctie op hun personenbelasting kunnen krijgen.

Evenwel is het terug afwachten of de fiscale administratie zich gewonnen zal geven en ineens alle ambtshalve ontheffingen gaat goedkeuren of ze nog verdere rechtspraak zal afwachten.

Wordt vervolgd… maar er is toch al ergens een beetje licht aan het einde van de tunnel.