Verhoogde investeringsaftrek van 25%

Eén van de economische maatregelen die de overheid heeft genomen n.a.v. de corona-crisis is een verhoging van de investeringsaftrek op vaste activa die worden aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd tot 25%. Daarnaast wordt ook de termijn voor de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen uit het jaar 2019 verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk.

UPDATE 9/11/2020: De regering heeft beslist om de maatregel van verhoogde investeringsaftrek te verlengen tot 31/12/2022.

Algemeen

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming.

Wel niet alle investeringen komen in aanmerkingen. Het moet gaan om materieel vaste activa die u in nieuwe staat heeft aangeschaft of nieuwe immateriële vaste activa. De activa mogen ook enkel uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en moeten ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn.

Ook niet alle ondernemingen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek bij aanschaf van materiële en immateriële vaste activa. Enkel eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen kunnen van deze investeringsaftrek gebruik maken.

Uitgesloten van investeringsaftrek

Uit voorgaande bepalingen volgt dat bepaalde investeringen uitgesloten zijn van investeringsaftrek:

  • activa die niet uitsluitend beroepsmatig gebruikt worden
  • activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid
  • activa die niet afschrijfbaar zijn of worden afgeschreven over een termijn van minder dan 3 belastbare tijdperken
  • personenwagens en wagens voor dubbel gebruik
  • gebouwen die worden aangekocht met het vooruitzicht ze opnieuw te verkopen
  • bijkomende lasten die niet samen worden afgeschreven met de activa waarop ze betrekking hebben
  • activa die bv. via een huurovereenkomst aan derden ter beschikking worden gesteld die deze niet voor beroepsdoeleinden gebruiken
  • activa waarvan het recht van gebruik van een leasing-, erfpacht-, opstal- of gelijkaardige overeenkomst aan een derde wordt overgedragen

Stijging percentage

De investeringsaftrek voor 2020 bedroeg oorspronkelijk 8% voor gewone investeringen,  13,50% voor investeringen in digitale activa en 20,50% voor investeringen in de beveiliging van lokalen.

Voor alle investeringen in vaste activa verkregen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020 wordt het aftrekpercentage nu tijdelijk verhoogd naar 25%.

Overdracht ongebruikte investeringsaftrek

Heeft u onvoldoende winst om de aftrek volledig te benutten, dan wordt de aftrek overgedragen naar het volgend belastbaar tijdperk. Aangezien de corona-crisis een flinke impact zal hebben op de resultaten van 2020 wordt de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen uit 2019 verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken.

Conclusie

Het is fiscaal interessant om te investeren in nieuwe vaste activa (die volledig bedrijfsmatig worden gebruikt en afschrijfbaar zijn).

De maatregel is wel niet van toepassing op bedrijfswagens. Het kan wel om andere fiscale redenen interessant zijn om uw bedrijfswagen nog in 2020 te vervangen.

Heeft u vragen, of bent u van plan om te investeren, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij kijken samen met u na wat (fiscaal gezien) de beste opties zijn.