Uiteindelijk begunstigden (UBO’s) van VZW’s en stichtingen

De uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van VZW’s en stichtingen worden anders gedefinieerd dan de UBO’s van vennootschappen. De UBO’s van een VZW of stichting worden als volgt gedefinieerd:

  • De personen die lid zijn van raad van bestuur
  • De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen
  • De personen belast met het dagelijks bestuur
  • De stichters van een stichting
  • De natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wiens hoofdzakelijk belang de VZW of stichting werd opgericht of werkzaam is.
  • Elke andere natuurlijke persoon die in laatste instantie via andere middelen controle uitoefent over de informatieplichtige.

De hierboven vermelde categorieën van UBO’s van VZW’s en stichtingen zijn cumulatief. Alle personen die volgens één van deze criteria als UBO worden beschouwd dienen in het UBO-register te worden opgenomen.

Meer info vindt u op de website van de overheid.