Steunmaatregelen n.a.v. coronavirus

Laatste update: 05/06/2020

De overheid en verschillende instanties hebben, naar aanleiding van de economische schade veroorzaakt door het coronavirus, diverse steunmaatregelen gelanceerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschikbare steunmaatregelen. We houden deze pagina up-to-date zodat u steeds over de meest recente informatie beschikt.

1) Hinder- en sluitingspremie (-> voor ondernemers die verplicht moeten sluiten)

Wat?

Als u als ondernemer verplicht wordt om uw zaak volledig te sluiten door de genomen maatregelen, dan heeft u recht op een hinder- en sluitingspremie. De premie bedraagt eenmalig 4.000 euro. Moet u uw zaak na 5 april 2020 nog steeds gesloten houden, dan krijgt u voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie. Deze bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.

De premie

 • is er voor bedrijven, zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen als in hoofdberoep betalen
 • wordt in eerste instantie toegekend per ondernemingsnummer. Heeft u meerdere vestigingen, dan kan u per vestiging een premie krijgen op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds is tewerkgesteld op de locatie. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal 5.
 • kan ook aangevraagd worden door frituren en restaurants die hun eetzaal moeten sluiten maar overschakelen naar take-away.
 • is vrijgesteld van belastingen.

Hoe aanvragen?

De premie kan aangevraagd worden via de website www.aanvraagcoronapremie.be .  Volgende gegevens houdt u best bij de hand als u de premie aanvraagt:

 • Uw e-ID en pincode
 • Het rekeningnummer van uw onderneming waarop de premie betaald kan worden
 • De openingsdagen zoals die van toepassing waren voor de corona-crisis
 • Zelfstandige in bijberoep? Ga na of u aan de voorwaarden voldoet (minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen)
 • Indien beschikbaar: website-adres van uw onderneming
 • Indien van toepassing: de vestigingen waarvoor een premie aangevraagd wordt

Sinds kort is het ook mogelijk om de aanvraag via e-mail af te handelen (corona@vlaio.be).

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 13 juni 2020.

Uitbetaling 160 euro/sluitingsdag

Naast de eenmalige premie van 4.000 euro wordt ook 160 euro per sluitingsdag vanaf 6 april 2020 voorzien. Er hoeft niets gedaan te worden om deze bijkomende steun te ontvangen, deze wordt automatisch gestort.

Bijkomende premie steden en gemeenten

Sommige gemeentes en steden, zoals Kortrijk, geven bijkomende premies aan getroffen handelszaken. Een overzicht van de steden en gemeentes die extra premies aanbieden vindt u hier.

2) Compensatiepremie (-> voor ondernemers met groot omzetverlies)

Wat?

De Vlaamse Overheid voorziet in een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro voor bedrijven die openblijven maar tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 een omzetverlies van meer dan 60 procent hebben. De premie is vrijgesteld van belastingen.

Voor zelfstandigen in bijberoep (die geen bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen) wordt een premie van 1.500 euro voorzien (op voorwaarde dat men niet voor meer dan 80% actief is als werknemer). 

Voorwaarden

M.b.t. omzetverlies

 • Het omzetverlies in de periode 14/03/2020 – 30/04/2020 bedraagt minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Is die periode niet representatief, dan mag naar een andere periode gerefereerd worden. Het omzetverlies moet wel veroorzaakt worden door “exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen”.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor VZW’s is de compensatiepremie mogelijk op voorwaarde dat er minstens één persoon voltijds is tewerkgesteld.
 • Als er meerdere exploitatiezetels zijn kunnen er max. 5 premies per onderneming aangevraagd worden.

M.b.t. zelfstandigen in bijberoep

 • Bijkomende voorwaarden voor zelfstandigen in bijberoep:
  • Bijberoepers die sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking voor de compensatiepremie van 3.000 euro.
  • Bijberoepers die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro komen in aanmerking voor een compensatiepremie van 1.500 euro.
  • Bijberoepers die verplicht moeten sluiten komen in aanmerking voor een premie van 1.500 euro.
  • Bijberoepers die hun activiteiten combineren met een job als werknemer van 80% of meer komen niet in aanmerking voor de premie.

M.b.t. de activiteiten

 • De hoofdactiviteit van de onderneming moet tot één van onderstaande categorieën behoren. De lijst met overeenstemmende NACE-codes vindt u hier.
  • Eventsector
  • (Para)medische beroepen en beroepen die alleen dringende interventies mogen uitvoeren
  • Dienstenleveranciers die enkel dringende interventies mogen uitvoeren
  • Ondernemingen die essentiële diensten leveren
 • Behoort uw onderneming niet tot één van de 4 categorieën, dan kan u wel in aanmerking komen als u kan motiveren dat er een “substantiële exploitatiebeperking is als gevolg van de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.” Hoe dit gemotiveerd dient te worden is op heden niet volledig duidelijk.
 • Volgende vennootschappen worden uitgesloten van de premie: holdings, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren en managementvennootschappen die diensten leveren aan vennootschappen die al een compensatiepremie ontvangen en waarin de bestuurder of zaakvoerder ook een bestuursmandaat heeft.

M.b.t. combinatie met andere steunmaatregelen

 • De compensatiepremie is niet combineerbaar met volgende steunmaatregelen:
  • de hinderpremie (zie punt 1)
  • achtergestelde leningen bij PMV (zie punt 10)
  • de gigarantwaarborg verleend door PMV
  • de sluitingspremie door hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt net als bij de hinderpremie via de website van de VLAIO. Bij de aanvraag moet enkel een verklaring op eer worden gevoegd. Valt u onder categorie 5, dan moet u ook toelichting geven bij uw activiteiten en aangeven in welke mate de corona-maatregelen uw activiteiten negatief hebben beïnvloed.

De achterliggende documenten die de omzetdaling aantonen moeten 5 jaar worden bijgehouden. Komt er controle, dan moeten deze bewijsstukken worden voorgelegd. De Vlaio zou volgende elementen als bewijs aanvaarden: dagontvangsten, geleverde prestaties en tijdsregistraties. Volstaan de bewijsstukken niet of wordt niet aan alle voorwaarden voldaan, dan moet de premie terugbetaald worden.

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 30 juni 2020.

3) Overbruggingsrecht (vervangingsuitkering voor zelfstandigen)

Wat?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op een uitkering (25% tot 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering) als ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moeten sluiten wegens overmacht (bv. brand of faillissement). Naar aanleiding van de corona-crisis is een speciaal “corona-overbruggingsrecht” uitgewerkt. Zowel voor de maanden maart, april, mei als juni kan overbruggingsrecht aangevraagd worden.

Voor zelfstandigen in bijberoep werd een speciale regeling voorzien (zie hieronder).

Voor wie?

U moet verplicht uw onderneming sluiten

Bent u wettelijk verplicht om uw onderneming te sluiten, heeft u automatisch recht op deze financiële uitkering voor de maanden maart, april en mei 2020. Het speelt geen rol of u voltijds of deeltijds moet sluiten. Zo kunnen ook restaurants die overgeschakeld zijn op take-away van de maatregel genieten. De minimumduur van 7 dagen geldt hier niet.

Bent u in juni ook nog verplicht om te sluiten, dan komt u voor de maand juni ook nog aanmerking.

U moet niet verplicht sluiten

Bent u niet verplicht om te sluiten maar doet u het toch, dan kan u een uitkering genieten voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 als u in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen gedwongen werd om uw activiteiten te onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De oorzaak van de onderbreking kan heel divers zijn: werknemers in quarantaine, onderbroken leveringen, sterke daling activiteit, … .

Ook bestuurders van een vennootschap kunnen zich op het overbruggingsrecht beroepen als de vennootschap haar activiteiten stopzet door overmacht. Een stopzetting van de bedrijfsleiderswedde is daarbij niet langer vereist.

Voor de bouw geldt een uitzondering:

 • Zelfstandigen die actief zijn in de bouwsector kunnen automatisch beroep doen op het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei, ook al zijn ze niet verplicht om te sluiten. Ook de voorwaarde om 7 opeenvolgende dagen te sluiten geldt daarbij niet.
 • Voor de maand juni kunnen zelfstandigen in de bouwsector ook nog beroep doen op het overbruggingsrecht, maar dan dienen ze wel 7 opeenvolgende dagen gesloten te zijn.

Zelfstandigen in bijberoep, actief gepensioneerde zelfstandigen en student-zelfstandigen

Voor zelfstandigen in bijberoep, actief gepensioneerde zelfstandigen en student-zelfstandigen worden “halve uitkeringen overbruggingsrecht” voorzien als naast bovenstaande voorwaarden aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 •  Zelfstandigen in bijberoep dienen sociale bijdragen te betalen op een referte-inkomen dat tussen de 6.996,89 euro en 13.993,77 euro ligt.
 • Actief gepensioneerde zelfstandigen en student-zelfstandigen dienen voorlopige bijdragen te betalen op een referte-inkomen dat hoger ligt dan 6.996,89 euro.

Het overbruggingsrecht is combineerbaar met andere vervangingsinkomens zoals een tijdelijke werkloosheidsuitkering of pensioen. De uitkering wordt mogelijk wel verminderd. De som van de halve uitkering en het andere vervangingsinkomen mag het bedrag van 1.614,10 euro (op maandbasis) ook niet overschrijden. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van de overschrijding.

Uitkering combineren met dagdagelijkse taken

Het is toegestaan om het overbruggingsrecht te genieten en taken uit te voeren die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren (bv. telefoons en e-mails beantwoorden).

Hoeveel?

De percentages die normaal worden gehanteerd (25% tot 100%) zijn bij “corona-overbruggingsrecht” niet van toepassing. De uitkering voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt met gezinslast 1.614,10 euro/maand, zonder gezinslast 1.291,69 euro/maand. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden en het vervangingsinkomen is niet onderworpen aan sociale bijdragen, maar het inkomen is wel belastbaar.

Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de uitkering 807,05 euro/maand met gezinslast en 645,85 euro/maand zonder gezinslast.

Aanvragen

De aanvraag, die via het sociaal verzekeringsfonds verloopt, moet ingediend worden voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van tijdelijke onderbreking door het coronavirus. Voor maart dient de aanvraag dus tegen ten laatste 30/09/2020 te gebeuren, voor april, mei en juni tegen 31/12/2020.

4) Sociale bijdragen zelfstandigen

Er zijn een aantal maatregelen m.b.t. de sociale bijdragen van zelfstandigen:

a) Uitstel van betaling

U kan als zelfstandige een uitstel van betaling voor 1 jaar aanvragen als u moeilijkheden ondervindt door het coronavirus. Er worden geen bijkomende verhogingen aangerekend en uw rechten blijven gevrijwaard. Het uitstel kan het fiscaal voordeel m.b.t. VAPZ wel in het gedrang brengen. Betaalt u de sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal niet in 2020, dan is de VAPZ-bijdrage ook niet fiscaal aftrekbaar.

U kan een aanvraag indienen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020:

 • Voor het 1e kwartaal van 2020 verschuift de betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • Voor het 2e kwartaal van 2020 verschuift de betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Deadline: Uitstel voor zowel het 1e als het 2e kwartaal dient aangevraagd te worden tegen 15 juni 2020. De aanvraag dient via uw sociaal verzekeringsfonds te gebeuren.

b) Vermindering bijdragen

Verwacht u als zelfstandige een lager inkomen, dan kan u via uw sociaal verzekeringsfonds een vermindering van uw sociale bijdragen aanvragen. Daarbij dient u wel rekening te houden met de zogenaamde “drempelbedragen“.

c) Vrijstelling wegens tijdelijke financiële moeilijkheden 

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners kunnen een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2020. Opgelet, als de vrijstelling wordt goedgekeurd en u wordt vrijgesteld voor betaling van deze kwartalen, dan bouwt u ook geen pensioenrechten op voor deze kwartalen.

De aanvraag gebeurt via uw sociaal verzekeringsfonds of via de social security website van de overheid. Aanvragen indienen voor toekomstige kwartalen kan niet.

5) Uitstel fiscale verplichtingen en betalingen

Uitstel indienen aangiftes

Er wordt uitstel verleend voor het indienen van fiscale aangiftes:

 • Aangifte BTW en opgave IC februari 2020: in te dienen tegen 6 april 2020
 • Aangifte BTW en opgave IC maart 2020: in te dienen tegen 7 mei 2020
 • Aangifte BTW en opgave IC 1e kwartaal 2020: in te dienen tegen 7 mei 2020
 • Aangifte BTW en opgave IC april 2020: in te dienen tegen 5 juni 2020
 • Jaarlijkse BTW-klantenlisting: in te dienen tegen 30 april 2020
 • Indienen aangiftes vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen met limietdata in maart en april 2020: verlenging tot en met donderdag 30 april 2020.

Uitstel betaling BTW en bedrijfsvoorheffing

Er wordt een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden verleend voor BTW en bedrijfsvoorheffing. Er zijn hierop geen boetes en intresten verschuldigd.

BTW

 • BTW februari 2020: te betalen tegen 20 mei 2020
 • BTW maart 2020: te betalen tegen 20 juni 2020
 • BTW 1e kwartaal 2020: te betalen tegen 20 juni 2020
 • BTW april 2020: te betalen tegen 20 juli 2020

Bedrijfsvoorheffing

 • BV februari 2020: te betalen tegen 13 mei 2020
 • BV maart 2020: te betalen tegen 15 juni 2020
 • BV 1e kwartaal 2020: te betalen tegen 15 juni 2020
 • BV april 2020: te betalen tegen 15 juli 2020

Uitstel betaling personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van de belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden m.b.t. de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Uitstel betaling verkeersbelasting

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden.

Uitstel betaling vennootschapsbijdrage

De vennootschapsbijdrage dient normaal elk jaar tegen 30 juni betaald te worden, maar er wordt uitstel verleend tot 31 oktober 2020.

Uitstel verzending aanslagbiljetten onroerende voorheffing

Zoals al aangekondigd wacht de overheid met de verzending van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing tot in september.

6) Wijziging percentages voorafbetalingen

De percentages van de voorafbetalingen zijn voor de 3e en 4e vervaldag (10 oktober en 20 december) verhoogd. Hierdoor is het uitstellen van voorafbetalingen minder nadelig. Meer info vindt u op de website van de FOD Financien.

Let wel: de maatregel geldt voor bedrijven in moeilijkheden. Vennootschappen die eigen aandelen inkopen of dividenden toekennen en uitbetalen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen niet van de verhoogde percentages genieten.

7) Sociale werkgeversbijdragen (RSZ)

Uitstel

Er wordt uitstel van betaling verleend voor de sociale werkgeversbijdragen (RSZ) tot 15 december 2020 aan werkgevers.

 • Bent u verplicht om te sluiten? Dan wordt het uitstel automatisch toegekend.
 • Heeft u vrijwillig de deuren gesloten of daalt uw omzet met meer dan 65%, dan kan u om het uitstel vragen door middel van een verklaring.

Meer info vindt u op de site van de RSZ.

Afbetalingsplan

Er is ook de mogelijkheid om een minnelijke betalingstermijn aan te vragen voor de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. De afbetaling kan gespreid worden over max. 24 maanden. U doet de aanvraag via de website van de RVA.

8) Afbetalingsplan belastingen

Wat?

Alle ondernemingen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die kunnen aantonen dat ze hinder ondervinden van het coronavirus (dit ongeacht hun activiteit), kunnen een afbetalingsplan vragen voor volgende fiscale schulden:

 • BTW
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Voor deze schulden

 • kan een afbetalingsplan gevraagd worden
 • is er een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • geldt er kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling

Hoe aanvragen?

Er moet per schuld een aanvraag ingediend worden. Dit kan per mail of per brief bij het regionaal invorderingscentrum. Het mee te sturen aanvraagformulier vindt u op deze website.

De aanvraag moet ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020.

9) Bank en kredieten

Febelfin kondigde al aan dat ondernemers die door het virus in moeilijkheden komen hun bank kunnen contacteren om samen een gepaste oplossing te zoeken. Dit kan gaan om:

 • opschorting van terugbetaling van kapitaal
 • een aanpassing van de terugbetalingstermijnen
 • het verschaffen van bijkomende middelen

Op 22/3/2020 hebben de overheid en de banken een akkoord gesloten:

 • Bijkomende kredieten zijn mogelijk, waar nodig kunnen overheidswaarborgen ingeroepen worden.
 • Gezonde bedrijven kunnen tot 6 maand uitstel van betalingen op bankkredieten krijgen, dit tot 30 september 2020.

Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen die door de crisis in moeilijkheden zijn gekomen. De intresten blijven wel verschuldigd. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet met 6 maanden worden verlengd. De bank hanteert hiervoor wel 4 voorwaarden:

 • Er zijn betalingsproblemen door de coronacrisis: de omzet is fel gedaald, er is tijdelijke werkloosheid ingeroepen of de onderneming is gedwongen om te sluiten.
 • De onderneming is in België gevestigd.
 • Op 01/02/2020 was er geen betalingsachterstand of op 29/02/2020 was er een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende businesskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.

Het uitstel moet aangevraagd worden, dit wordt niet automatisch verleend. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan kan een uitstel van betaling worden toegekend, dit zonder kosten.

Daarnaast werd een garantieregeling uitgewerkt voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen voor een periode van max. 12 maanden voor alle niet financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen (met of zonder vennootschap) die betalingsproblemen ondervinden door de corona-crisis, die nog geen actieve kredietherstructurering hebben lopen en op 01/02/2020 geen betalingsachterstand hadden of op 29/02/2020 een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen hadden. De kredietlijnen kunnen onder deze voorwaarden worden opgenomen tot 30 september 2020.

Elk dossier moet door de overheid goedgekeurd worden. Aan de garantie hangt ook een kostprijs:

 • Kost garantie: 0,25% voor KMO’s, 0,50% voor grote bedrijven.
 • Kost krediet: max. 1,25% (excl. fee)

Let wel: u moet kunnen aantonen dat u het uitstel of bijkomende krediet met garantieregeling wel degelijk nodig heeft. Heeft u voldoende cash-reserves, dan kan uw aanvraag tot uitstel of krediet afgewezen worden.

10) Waarborgregeling Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid heeft een waarborgregeling uitgewerkt voor bedrijven die door de corona-crisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen.  Zo kunnen de bedrijven hun werkkapitaal door een bank laten financieren.

Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75% van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse Overheid een deel van de risicopositie over van de bank.

De corona-uitbreiding van de regeling zorgt er voor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Ook de premie voor de crisiswaarborg is lager: die bedraagt slechts 0,25% i.p.v. 0,5%. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Verder maakt de bestaande regeling het ook al mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling.

Meer info vindt u op de website van PMVZ.

11) Tijdelijke werkloosheid personeel – deeltijds werken

Tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheidsaanvragen zijn tijdelijk vereenvoudigd door de corona-crisis. Alle tijdelijke werkloosheid die gelinkt is aan het coronavirus zal voor de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 erkend worden als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.  

Heeft u sinds 13 maart 2020 al een aanvraag ingediend onder het stelsel van tijdelijke economische werkloosheid en als reden “corona” opgegeven, dan wordt deze door de RVA automatisch geherkwalificeerd naar tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

De verplichtingen die normaal gepaard gaan met tijdelijke werkloosheid (vb. validatieboek) komen te vervallen voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. Als werkgever volstaat een eenvoudige aangifte.

Ook gedeeltelijke werkloosheid is nu mogelijk. U kan werknemers enkele dagen in de week laten werken, de overige dagen zijn ze dan tijdelijk werkloos.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid zou ook geen gevolgen hebben voor de vakantiedagen van de werknemer.

Deeltijds werken

De aanmoedigingspremie, die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de corona-crisis.

Die premie bedraagt voor de werknemer tussen de 90 euro en 150 euro per maand. Voorwaarden zijn:

 • een productievermindering met minstens 20%
 • een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering

12) Zelfstandig in bijberoep

Wat als u tijdelijk werkloos ben?

De RVA heeft beslist dat u het bijberoep dat u al uitoefende voor u tijdelijk werkloosheid werd, verder mag blijven uitoefenen. Er is geen registratie bij de RVA vereist en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. U kan dus uw bijberoep omwille van de corona-crisis cumuleren met uw uitkering tijdelijke werkloosheid.

Let als zelfstandige in bijberoep wel op met het nemen van onbetaald verlof. Dit verlof telt namelijk niet mee om na te gaan of aan de voorwaarden voor bijberoep voldaan is, wat in bepaalde situaties aanleiding kan geven tot een omschakeling naar hoofdberoep.

Overige maatregelen

Bent u aangesloten in bijberoep, dan kan u van de meeste hiervoor toegelichte maatregelen gebruik maken met uitzondering van:

 • Vrijstelling sociale bijdragen
 • Hinderpremie (wel als er sociale bijdragen worden betaald als een zelfstandige in hoofdberoep)

13) Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Als u in de maanden mei en juni uw zelfstandige activiteit moet opschorten om voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar te zorgen (of kinderen met een beperking), dan kan u corona-ouderschapsverlof aanvragen.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

 • zelfstandigen in hoofdberoep, helpers, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen
 • zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerde zelfstandigen (als ze voorlopige bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep)

De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand. De uitkering is niet cumuleerbaar met een andere uitkering als zelfstandige (zoals bv. overbruggingsrecht). Bij een ouderkoppel dat uit twee zelfstandigen bestaat komen beide ouders wel in aanmerking voor de uitkering.

Een alleenstaande zelfstandige zal een uitkering van 875 euro per maand krijgen.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken moet u als zelfstandige een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds.