Steunmaatregelen n.a.v. coronavirus

Laatste update: 26/01/2021

De overheid heeft, naar aanleiding van de economische schade veroorzaakt door het coronavirus, een reeks steunmaatregelen gelanceerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van de steunmaatregelen die betrekking hebben op zelfstandigen. We houden deze pagina up-to-date zodat u steeds over de meest recente informatie beschikt.

1) Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (Omzetverlies of verplichte sluiting)

Wat?

Heeft u als ondernemer een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020, dan kan u het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.

Ook als u verplicht bent om te sluiten kan u deze premie aanvragen. Daarbij wordt automatisch uitgegaan van een omzetverlies en dient geen omzetdaling van 60% aangetoond te worden. 

Steunbedrag

10% van de omzet (excl. BTW) tijdens dezelfde periode uit 2019 met een maximum van

  • 11.250 euro voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers
  • 22.500 euro voor ondernemingen met 10 – 49 werknemers
  • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 of meer werknemers

Het minimum steunbedrag voor deze periode bedraagt 1.000 euro.

Zelfstandigen in bijberoep kunnen rekenen op een steun van 5% van hun omzet bij een volledige stopzetting of omzetdaling van minstens 60%.

Voorwaarden en aanvragen

U vindt alle info en voorwaarden op de website van VLAIO. De deadline voor het indienen van aanvragen voor de periode 16/11/2020-31/12/2020 is 15/02/2021.

Eerder kon ook al steun aangevraagd worden voor de periode 01/10/2020-15/11/2020. De deadline voor het indienen van aangiftes voor deze periode is inmiddels verstreken.

Voor 2021 zijn ondertussen nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd. Zo is er sprake

 • om het Vlaams Beschermingsmechanisme te verlengen tot eind februari 2021
 • een globalisatiepremie uit te werken voor ondernemingen die minstens 70% omzetverlies hadden in de laatste 3 kwartalen van 2020. Bij het toekennen van de steun zullen eerder uitbetaalde premies wel in rekening worden gebracht.

2) Crisis-overbruggingsrecht in 2021

Als zelfstandige heeft u in bepaalde omstandigheden recht op een uitkering bij inactiviteit. Sinds 1/1/2021 is er m.b.t. de coronacrisis een nieuw crisis-overbruggingsrecht uitgewerkt dat bestaat uit 4 pijlers.

Valt uw inactiviteit als zelfstandige onder één van deze 4 pijlers, dan kan u het crisis-overbruggingsrecht aanvragen.

Het crisis-overbruggingsrecht bedraagt 1.614,10 euro met gezinslast, 1.291,69 euro zonder gezinslast. Dit wordt wel niet altijd voor een volledige maand uitbetaald. Per pijler gelden andere voorwaarden voor de duur van de onderbreking.

1. Gedwongen sluiting (periode januari – maart 2021)

 • Gedwongen sluiting in januari en februari

Hier gelden nog de regels van 2020: u ontvangt dubbel overbruggingsrecht bij een volledige stopzetting (take-away en click&collect zijn wel toegelaten). Zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren kunnen niet meer op deze pijler beroep doen.

 • Gedwongen sluiting in maart

Er wordt een gewone (enkele) uitkering voorzien voor verplichte sluitingen. Take-away en click&collect kunnen hier niet meer mee gecombineerd worden. In dat geval kan wel beroep gedaan worden op de 2e pijler.

De uitkering voor de maand maart wordt ook bepaald op basis van het aantal gesloten dagen: 15 dagen of meer is een volle uitkering, minder dan 15 dagen is een halve uitkering.

Er zijn geruchten dat ook voor maart het dubbel overbruggingsrecht nog zou doorlopen en het bovenstaande vervalt, maar dat is nog niet bevestigd.

2. Aanzienlijke omzetdaling (periode januari – maart 2021)

Elke zelfstandige die kan aantonen dat zijn of haar onderneming een omzetdaling van minstens 40% per maand heeft, kan het crisis-overbruggingsrecht aanvragen.

Ook verplicht te sluiten zelfstandigen die toch nog take-away of click&collect organiseren in maart vallen hieronder voor de maand maart.

Wat betreft de omzetdaling:

 • Deze is te beoordelen per maand, er dient ook voor elke maand apart een aanvraag met ondersteunende documenten en omzetcijfers te worden ingediend.
 • De omzet van de maand voor de uitkering wordt vergeleken met diezelfde maand in 2019.
 • Bij de aanvraag moeten ondersteunende documenten worden gevoegd: attest, dagboek, rekeninguittreksels, …
 • Er moet een link zijn met de corona-crisis

3. Quarantaine (periode januari – maart 2021)

Als er een onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen is (deze moeten wel niet in één maand liggen) door quarantaine, dan kan overbruggingsrecht worden aangevraagd. Hiervoor moet een quarantaine-attest worden afgeleverd op eigen naam of op naam van een persoon die is ingeschreven op hetzelfde adres van de zelfstandige. Wie in quarantaine moet door naar een rode zone te reizen heeft geen recht op crisis-overbruggingsrecht.

De grootte van het bedrag wordt bepaald door het aantal dagen inactiviteit (per volle week van 7 dagen).

4. Kinderopvang (periode januari – maart 2021)

Als u als zelfstandige voor kinderen moet zorgen die:

 • In quarantaine moeten
 • Waarvan de school/klas/crèche gesloten wordt door corona
 • Afstandsonderwijs hebben door corona

dan kan er crisis-overbruggingsrecht worden aangevraagd als er een onderbreking is van minstens 7 kalenderdagen (niet opeenvolgend, wel in dezelfde kalendermaand) .

Enkele voorwaarden:

 • Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar (uitgezonderd kinderen met een beperking: geen leeftijdsgrens)
 • De zelfstandige zelf mag geen enkele activiteit uitoefenen
 • Als telewerk mogelijk is: geen recht op een uitkering
 • Attest van de onderwijsinstelling nodig

Ook hier wordt de grootte van het bedrag bepaald door het aantal dagen inactiviteit (zie pijler 3).

3) Gewoon overbruggingsrecht (vervangingsuitkering voor zelfstandigen)

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op een uitkering (25% tot 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering) als ze minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moeten sluiten wegens overmacht (bv. bij faillissement of een gedwongen onderbreking omwille van een gebeurtenis met economische impact).

Valt u door omstandigheden niet onder één van de 4 pijlers van het crisis-overbruggingsrecht, dan kan u beroep doen op het gewoon overbruggingsrecht (als u aan de voorwaarden voldoet).

4) Bijkomende premies steden, gemeenten en provincies

Sommige steden en gemeenten geven bijkomende premies aan getroffen handelszaken. Een overzicht van de steden en gemeenten die extra premies aanbieden vindt u hier.

5) Sociale bijdragen zelfstandigen (2020)

Er zijn een aantal maatregelen m.b.t. de sociale bijdragen van zelfstandigen:

a) Uitstel van betaling

U kan als zelfstandige een uitstel van betaling voor 1 jaar aanvragen als u moeilijkheden ondervindt door het coronavirus. Er worden geen bijkomende verhogingen aangerekend en uw rechten blijven gevrijwaard.

U kan een aanvraag indienen voor elk kwartaal van 2020:

 • Voor het 1e kwartaal van 2020 verschuift de betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • Voor het 2e kwartaal van 2020 verschuift de betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021
 • Voor het 3e kwartaal van 2020 verschuift de betalingsdatum van 30 september 2020 naar 30 september 2021
 • Voor het 4e kwartaal van 2020 verschuift de betalingsdatum van 31 december 2020 naar 15 december 2021

Deadline: uitstellen dienen aangevraagd te worden voor 15 december 2020 via uw sociaal verzekeringsfonds.

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft het uitstel geen gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premie. Als u uitstel vraagt voor 2020 is de premie in 2020 wel aftrekbaar. In 2021 dient u dan wel de verschuldigde bijdragen voor 2020 en 2021 te betalen, anders zal de premie in 2021 niet aftrekbaar zijn.

b) Vermindering bijdragen

Verwacht u als zelfstandige een lager inkomen, dan kan u via uw sociaal verzekeringsfonds een vermindering van uw sociale bijdragen aanvragen. Daarbij dient u wel rekening te houden met de zogenaamde “drempelbedragen“.

c) Vrijstelling wegens tijdelijke financiële moeilijkheden 

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners kunnen een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen voor elk kwartaal van 2020. Opgelet, als de vrijstelling wordt goedgekeurd en u wordt vrijgesteld voor betaling van deze kwartalen, dan bouwt u ook geen pensioenrechten op voor deze kwartalen.

De aanvraag gebeurt via uw sociaal verzekeringsfonds of via de social security website van de overheid. Aanvragen indienen voor toekomstige kwartalen kan niet.

6) Uitstel fiscale verplichtingen en betalingen (2020)

Decembervoorschot BTW wordt geschrapt

Elke maand- of kwartaalaangever dient op het einde van het jaar normaal een “decembervoorschot” te betalen. De verplichting tot betaling van dit voorschot wordt voor 2020 geschrapt.

Uitstel betaling personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van de belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden m.b.t. de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Uitstel betaling verkeersbelasting

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden.

7) Wijziging percentages voorafbetalingen (2020)

De percentages van de voorafbetalingen zijn voor de 3e en 4e vervaldag (10 oktober en 20 december) verhoogd. Hierdoor is het uitstellen van voorafbetalingen minder nadelig. Meer info vindt u op de website van de FOD Financien.

Let wel: de maatregel geldt voor bedrijven in moeilijkheden. Vennootschappen die eigen aandelen inkopen of dividenden toekennen en uitbetalen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen niet van de verhoogde percentages genieten.

8) Sociale werkgeversbijdragen (RSZ) (2020)

Uitstel

Er wordt uitstel van betaling verleend voor de sociale werkgeversbijdragen (RSZ) aan werkgevers.

 • Bent u verplicht om te sluiten? Dan wordt het uitstel automatisch toegekend.
 • Heeft u vrijwillig de deuren gesloten of daalt uw omzet met meer dan 65%, dan kan u om het uitstel vragen door middel van een verklaring.

Voor werkgevers die verplicht moeten sluiten zou een kwijtschelding van de RSZ-bijdragen worden voorzien.

Meer info vindt u op de site van de RSZ.

Premie 3e kwartaal 2020

De regering voorziet een premie voor werkgevers die sinds 2 november 2020 verplicht de deuren moeten sluiten. Ook werkgevers die niet verplicht moeten sluiten maar op een andere manier zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen gebruik maken van deze regeling. Check op de website van de RSZ of uw onderneming in aanmerking komt voor deze premie.

De premie heeft betrekking op het 3e kwartaal van 2020. Eén van de  voorwaarden is dat u voor minstens 1 werknemer een aangifte heeft ingediend in die periode. De premie zelf bestaat uit het bedrag van de netto patronale basisbijdragen plus de eventuele patronale solidariteitsbijdragen voor studenten voor het 3e kwartaal van 2020 (juli, augustus en september). U dient er wel rekening mee te houden dat alle eventuele verminderingen (bv. doelgroepvermindering voor eerste werknemer(s)) van de patronale bijdragen afgetrokken worden en dat persoonlijke bijdragen, bijdragen voor de jaarlijkse vakantie en de bijzondere bijdragen niet in rekening worden gebracht.

Als uw onderneming recht heeft op de premie, zal de RSZ de voorlopige premie zelf berekenen en op uw RSZ-rekening storten. Dat bedrag zal in de eerste plaats gebruikt worden om eventuele openstaande schulden bij de RSZ te betalen.

Opgelet: bovenstaande modaliteiten zijn wel nog niet definitief, het wetsontwerp dient nog goedgekeurd te worden.

9) Tijdelijke werkloosheid personeel – deeltijds werken (2020)

De tijdelijke werkloosheidsaanvragen zijn tijdelijk vereenvoudigd door de corona-crisis. Alle tijdelijke werkloosheid die gelinkt is aan het coronavirus zal voor de periode van 13 maart 2020 tot 31 augustus 2020 erkend worden als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.  Zwaar getroffen sectoren (zoals de horeca) kunnen hierop een beroep doen tot 31 december 2020.

10) Zelfstandig in bijberoep en tijdelijke werkloosheid (2020)

De RVA heeft beslist dat u het bijberoep dat u al uitoefende voor u tijdelijk werkloosheid werd, tijdelijk verder mag blijven uitoefenen. Er is geen registratie bij de RVA vereist en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. U kan dus uw bijberoep omwille van de corona-crisis cumuleren met uw uitkering tijdelijke werkloosheid in de periode 01/02/2020 – 31/08/2020.

Let als zelfstandige in bijberoep wel op met het nemen van onbetaald verlof. Dit verlof telt namelijk niet mee om na te gaan of aan de voorwaarden voor bijberoep voldaan is, wat in bepaalde situaties aanleiding kan geven tot een omschakeling naar hoofdberoep.

 

 

AFGELOPEN STEUNMAATREGELEN

Hinder- en sluitingspremie (-> voor ondernemers die verplicht moesten sluiten / 4.000 euro)

Aanvragen konden ingediend worden tot en met 30 juni 2020, aanvragen is intussen niet meer mogelijk.

Wat?

Als u als ondernemer verplicht wordt om uw zaak volledig te sluiten door de genomen maatregelen, dan heeft u recht op een hinder- en sluitingspremie. De premie bedraagt eenmalig 4.000 euro. Moet u uw zaak na 5 april 2020 nog steeds gesloten houden, dan krijgt u voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie. Deze bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.

De premie

 • is er voor bedrijven, zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen als in hoofdberoep betalen
 • wordt in eerste instantie toegekend per ondernemingsnummer. Heeft u meerdere vestigingen, dan kan u per vestiging een premie krijgen op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds is tewerkgesteld op de locatie. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal 5.
 • kan ook aangevraagd worden door frituren en restaurants die hun eetzaal moeten sluiten maar overschakelen naar take-away.
 • is vrijgesteld van belastingen.

Uitbetaling 160 euro/sluitingsdag

Naast de eenmalige premie van 4.000 euro wordt ook 160 euro per sluitingsdag vanaf 6 april 2020 voorzien. Er hoeft niets gedaan te worden om deze bijkomende steun te ontvangen, deze wordt automatisch gestort.

Compensatiepremie (-> voor ondernemers met groot omzetverlies / 3.000 euro)

De deadline voor het indienen van de aanvraag was 30 juni 2020, aanvragen is intussen niet meer mogelijk.

Wat?

De Vlaamse Overheid voorziet in een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro voor bedrijven die openblijven maar tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 een omzetverlies van meer dan 60 procent hebben. De premie is vrijgesteld van belastingen.

Voor zelfstandigen in bijberoep (die geen bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen) wordt een premie van 1.500 euro voorzien (op voorwaarde dat men niet voor meer dan 80% actief is als werknemer). 

Voorwaarden

M.b.t. omzetverlies

 • Het omzetverlies in de periode 14/03/2020 – 30/04/2020 bedraagt minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Is die periode niet representatief, dan mag naar een andere periode gerefereerd worden. Het omzetverlies moet wel veroorzaakt worden door “exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen”.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor VZW’s is de compensatiepremie mogelijk op voorwaarde dat er minstens één persoon voltijds is tewerkgesteld.
 • Als er meerdere exploitatiezetels zijn kunnen er max. 5 premies per onderneming aangevraagd worden.

M.b.t. zelfstandigen in bijberoep

 • Bijkomende voorwaarden voor zelfstandigen in bijberoep:
  • Bijberoepers die sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking voor de compensatiepremie van 3.000 euro.
  • Bijberoepers die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro komen in aanmerking voor een compensatiepremie van 1.500 euro.
  • Bijberoepers die verplicht moeten sluiten komen in aanmerking voor een premie van 1.500 euro.
  • Bijberoepers die hun activiteiten combineren met een job als werknemer van 80% of meer komen niet in aanmerking voor de premie.

M.b.t. de activiteiten

 • De hoofdactiviteit van de onderneming moet tot één van onderstaande categorieën behoren. De lijst met overeenstemmende NACE-codes vindt u hier.
  • Eventsector
  • (Para)medische beroepen en beroepen die alleen dringende interventies mogen uitvoeren
  • Dienstenleveranciers die enkel dringende interventies mogen uitvoeren
  • Ondernemingen die essentiële diensten leveren
 • Behoort uw onderneming niet tot één van de 4 categorieën, dan kan u wel in aanmerking komen als u kan motiveren dat er een “substantiële exploitatiebeperking is als gevolg van de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.” Hoe dit gemotiveerd dient te worden is op heden niet volledig duidelijk.
 • Volgende vennootschappen worden uitgesloten van de premie: holdings, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren en managementvennootschappen die diensten leveren aan vennootschappen die al een compensatiepremie ontvangen en waarin de bestuurder of zaakvoerder ook een bestuursmandaat heeft.

M.b.t. combinatie met andere steunmaatregelen

 • De compensatiepremie is niet combineerbaar met volgende steunmaatregelen:
  • de hinderpremie (zie punt 1)
  • achtergestelde leningen bij PMV (zie punt 10)
  • de gigarantwaarborg verleend door PMV
  • de sluitingspremie door hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020

Bijhouden documenten

De achterliggende documenten die de omzetdaling aantonen moeten 5 jaar worden bijgehouden. Komt er controle, dan moeten deze bewijsstukken worden voorgelegd. De Vlaio zou volgende elementen als bewijs aanvaarden: dagontvangsten, geleverde prestaties en tijdsregistraties. Volstaan de bewijsstukken niet of wordt niet aan alle voorwaarden voldaan, dan moet de premie terugbetaald worden.

Ondersteuningspremie (-> voor ondernemers met omzetverlies 60% 1e maand na heropening / 2.000 euro)

De deadline voor het indienen van de aanvraag was 31 augustus 2020, aanvragen is intussen niet meer mogelijk.

Ondernemingen die na de eerste coronagolf terug open zijn maar een zwaar omzetverlies hebben kunnen genieten van een ondersteuningspremie van 2.000 euro.

Bent u actie als zelfstandige in bijberoep en betaalt u sociale bijdragen op een inkomen tussen de 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, dan maakt u aanspraak op een premie van 1.000 euro.

Voorwaarden:

 • U kwam al in aanmerking voor de hinder- of compensatiepremie (zie onderaan deze pagina). Kwam u in aanmerking maar heeft u deze premies niet aangevraagd, dan kan u de ondersteuningspremie wel nog aanvragen.
 • U heeft een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar door de nog geldende exploitatiebeperkingen of U mocht open blijven maar heeft een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar.
 • Dit dient aangetoond te kunnen worden via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistraties.

Concreet:

 • Voor doe-het-zelfzaken en tuincentra gaat het om de periode van 18 april tot 18 mei
 • Voor de detailhandel gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni
 • Voor contactberoepen gaat het om de periode van 18 mei tot 18 juni
 • Voor de horeca gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli
 • Voor wellnesscentra, feestzalen, … gaat het om de periode van 1 juli tot 1 augustus

Vlaams beschermingsmechanisme (omzetverlies periode 1 augustus – 30 september)

De deadline voor het indienen van de aanvraag was 15 november 2020, aanvragen is intussen niet meer mogelijk.

Heeft u tijdens de maanden augustus en september een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen en ingang vonden vanaf 29/7/2020 (vervroegd sluitingsuur, beperking aantal personen in winkels), dan kan u een premie krijgen die 7,5% bedraagt van de omzet (excl. BTW) uit die periode in 2019 (met een beperking van max. 15.000 euro per onderneming). Zelfstandigen in bijberoep die aan de nodige voorwaarden voldoen kunnen de helft van de steun krijgen (3,75%). 

Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij de hinder- en compensatiepremie.

Beperkingen:

 • Voor traiteurzaken of ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden bedraagt de subsidie ook 7,5% van de omzet (excl. BTW), maar het steunbedrag wordt beperkt tot een maximum van 3.000 euro . Voor ondernemingen die werken met een geregistreerd kassasysteem geldt de beperking van 3000 euro niet.
 • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn (bv. discotheken), vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

De premie kan wel gecombineerd worden met eerder ontvangen premies en het overbruggingsrecht.

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De deadline voor het indienen van aanvragen was 30 september 2020, aanvragen is intussen niet meer mogelijk.

Als u in de maanden mei, juni, juli, augustus of september uw zelfstandige activiteit moet opschorten om voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar te zorgen (of kinderen met een beperking), dan kan u corona-ouderschapsverlof aanvragen.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

 • zelfstandigen in hoofdberoep, helpers, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen
 • zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerde zelfstandigen (als ze voorlopige bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep)

De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand. De uitkering is niet cumuleerbaar met een andere uitkering als zelfstandige (zoals bv. overbruggingsrecht). Bij een ouderkoppel dat uit twee zelfstandigen bestaat komen beide ouders in aanmerking voor de uitkering.

Een alleenstaande zelfstandige zal een uitkering van 875 euro per maand krijgen voor de maanden mei en juni, voor de maanden juli, augustus en september bedraagt de uitkering maandelijks 1.050 euro.

Voor de zorg van een kind met een beperking (geboren in 1999 of later) wordt een maandelijkse uitkering van 532,24 euro uitgekeerd voor de maanden mei en juni. Voor de maanden juli, augustus en september wordt 638,69 euro uitgekeerd.