Nieuwe corona-herstelmaatregelen

Afschaffing van decembervoorschot 2021 op BTW en bedrijfsvoorheffing

In September 2020 kondigde de federale regering aan dat het decembervoorschot voor BTW in 2020 niet hoeft gestort te worden als onderdeel van de coronaherstelmaatregelen. Recent werd bevestigd dat het decembervoorschot definitief afgeschaft wordt. Daarnaast komt het decembervoorschot op de bedrijfsvoorheffing te vervallen (vanaf december 2021). In 2022 volgt een verrekening.

Betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen

De mogelijkheid tot uitstel van kapitaalaflossingen op kredieten wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Een onderneming kan per krediet in totaal maximaal 9 maanden uitstel van kapitaalaflossingen verkrijgen. De aanvraag moet ten laatste 10 dagen voor de vervaldag van het krediet aangevraagd worden.

Federaal overbruggingsrecht bij omzetdaling > 40%

Wie een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen in vergelijking met dezelfde kalendermaand tijdens referentiejaar 2019 heeft recht op een vervangingsinkomen. Deze maatregel wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Kwijtschelding huur

Een andere opvallende ondersteuningsmaatregel is de belastingvermindering van 30 % op de huur die verhuurders kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021. Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 € per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering en per verhuurder maximaal 45.000 €. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.

Lagere nalatigheidsintresten op BTW

Voorts wil de regering de tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw en accijnsrechten aligneren op die in de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. Ook de hoge btw-boete voor te late betaling zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%. Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het tweede kwartaal 2021.

Verlaging minimumdrempels voor teruggave van BTW

Met ingang van 1 januari van dit jaar werd reed beslist dat startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet kunnen vragen. Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 EUR voor periodieke aangiften, 50 EUR voor starters of eindejaaraangiften.