1 mei – D-day voor het nieuwe vennootschapsrecht

Als we “1 mei” zeggen, denken heel wat mensen spontaan aan de ‘Dag van de Arbeid’ en de daarmee gepaard gaande vrije dag. 1 mei is dit jaar ook een speciale dag voor de vennootschappen, want dan treedt het nieuwe wetboek vennootschappen in voege, waardoor de Belgische BV het levenslicht ziet en in diezelfde BV het begrip ‘kapitaal’ volledig wordt geschrapt.

Daarnaast zijn er nog heel wat andere aanpassingen (bv. de verplichte ‘testen’ bij uitkeringen). In deze nieuwsbrief beperken we ons tot wat er wanneer in werking treedt. Uitgebreidere info vindt u terug op onze website. Zo weet u of er al dan niet dringende acties vereist zijn.  

1 mei 2019

 Vanaf 1 mei treedt de nieuwe wetgeving in werking, wat impliceert dat:

  • Nieuwe vennootschappen onmiddellijk opgericht zullen worden conform het nieuwe wetboek.
  • Bestaande vennootschappen kunnen omvormen naar de nieuwe vennootschapsvormen en/of hun statuten kunnen aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 treden alle dwingende bepalingen van het wetboek in werking.

Dat impliceert dat, niettegenstaande heel wat statuten van vennootschappen bepalingen zullen bevatten die niet langer stroken met de nieuwe wetgeving, deze nieuwe wetgeving toch van kracht wordt.

Zo zullen uitkeringen uit BV’s sowieso onderworpen worden aan de nieuwe liquiditeits- en solvabiliteitstesten en zal ook de alarmbelprocedure in haar nieuwe kleedje van kracht worden vanaf 1 januari 2020.

1 januari 2024

Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten alle vennootschappen hun statuten aangepast hebben aan het nieuwe wetboek (op straffe van bestuurdersaansprakelijkheid) en worden alle niet-omgevormde vennootschappen van rechtswege omgezet naar de nieuwe rechtsvormen.

Wat moet u doen?

1 mei is voor bestaande vennootschappen niet zo’n belangrijke datum. Voor hen is de cruciale datum 1 januari 2020, gezien op dat ogenblik alle dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van kracht worden.

Voor bestaande vennootschappen stelt zich dan ook de vraag of het niet aangewezen is om vanaf 1 januari 2020 aan een omvorming van de statuten conform de nieuwe wetgeving te denken. De contradicties tussen de nieuwe wetgeving en de oude statuten kunnen namelijk tot misverstanden leiden, wat beter vermeden kan worden. In dat opzicht lijkt het dus niet slecht om de omzettingen vanaf 2020 op de agenda te plaatsen.

Voor nieuwe vennootschappen is 1 mei wel een belangrijke dag. Wil u een vennootschap oprichten die onmiddellijk in regel is met de nieuwe wetgeving, dan wacht u beter met de oprichting tot na 1 mei 2019.

Nu nog een vennootschap oprichten onder de oude wetgeving brengt een extra kost met zich mee. Voor 1 januari 2024 zullen de statuten van de vennootschap nog eens omgevormd moeten worden door een notaris.

Meer info?

Het nieuwe wetboek brengt heel wat nieuwigheden met zich mee die in meer of mindere mate belangrijk zijn voor quasi alle vennootschappen.

De interpretatie van de nieuwe wetgeving is wel nog in volle evolutie. Zo is bv. ook nog altijd niet éénduidig bekend welke bepalingen van dwingend recht zullen zijn en dus vanaf 1 januari 2020 van kracht worden.

We volgen dit verder op en zullen u ten gepaste tijde contacteren om de nieuwe wetgeving en de impact op uw vennootschap toe te lichten.

Voor meer info verwijzen we ook naar onze website, waar u artikels kan vinden waarin bepaalde aspecten van de nieuwe wetgeving meer ten gronde worden uitgediept.