BTW: geen kwartaalvoorschotten meer vanaf 1 april 2017

Sinds 1 april 2017 zijn kwartaalaangevers niet langer verplicht om nog BTW-voorschotten te betalen in de tweede en derde maand van elk kwartaal. Wel zullen kwartaalaangevers net als maandaangevers tegen 24 december een ‘decembervoorschot’ moeten betalen.

Maand- of kwartaalaangifte?

BTW-plichtigen moeten in principe maandelijks een BTW-aangifte indienen. Ondernemingen met een jaaromzet van hoogstens 2.500.000 euro (of 250.000 euro voor bepaalde fraudegevoelige sectoren) krijgen echter de mogelijkheid om elk kwartaal een aangifte in te dienen.

Kwartaalvoorschotten – Oud systeem

Tot 1 april 2017 waren kwartaalaangevers verplicht om uiterlijk de 20e van de tweede en de derde maand van ieder kwartaal een voorschot te betalen.

Kwartaalvoorschotten – Nieuw systeem

De kwartaalvoorschotten worden nu afgeschaft. Kwartaalaangevers zullen dus geen BTW-voorschotten meer moeten betalen.

Uitzondering: het decembervoorschot

Kwartaalaangevers zijn wel verplicht om, zoals maandaangevers, een ‘decembervoorschot’ te betalen, dit uiterlijk op 24 december van elk jaar.

Het voorschot wordt op kwartaalbasis berekend. Er zijn twee mogelijkheden om het decembervoorschot te bepalen:

1. Decembervoorschot = de BTW die werkelijk is verschuldigd over de handelingen van 1 oktober tot 20 december

2. Decembervoorschot = het bedrag van de verschuldigde BTW van het derde kwartaal

1e mogelijkheid

Als er wordt geopteerd voor de eerste mogelijkheid, dan wordt dat bedrag ingevuld in rooster 91 van de BTW-aangifte van het vierde kwartaal.

Is het saldo van de aftrekbare BTW op 20 december gelijk of groter dan het saldo van de verschuldigde BTW, dan moet er geen voorschot worden betaald. Het volstaat dan om “0” in te vullen in rooster 91.

2e mogelijkheid

Als de BTW-plichtige in zijn aangifte voor het vierde kwartaal geen voorschot opneemt, dan is automatisch de tweede mogelijkheid van toepassing. Het bedrag van het voorschot is dan gelijk aan de BTW die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal.

Was er in het derde kwartaal geen te betalen saldo, dan hoeft er geen voorschot te worden betaald. In dat geval wordt er niets ingevuld in rooster 91.